ALGEMENE VOORWAARDEN

WEBWINKEL DAGBESTEDING DE TRANS

 

 

Inhoudsopgave

Artikel  1 - Definities

Artikel  2 - Identiteit van De Trans

Artikel  3 - Toepasselijkheid

Artikel  4 - Het aanbod

Artikel  5 - De overeenkomst

Artikel  6 - Herroepingsrecht

Artikel  7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel  8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel  9 - Verplichtingen van De Trans bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Wijziging van de opdracht

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 

 Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
  handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. De Trans: de rechtspersoon die producten en/of diensten via de webwinkel van de dagbesteding van De Trans (op afstand) aan consumenten aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen De Trans en de consument wordt  gesloten  via de Webwinkel.
 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
  een overeenkomst, zonder dat consument en De Trans gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te
  zijn samengekomen.
 10. Webwinkel: een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/ of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 – Identiteit van De Trans

Stichting De Trans
Grote Brink 3
9451 BP  Rolde

 

Telefoon:  (0592) 24 74 74 
E-mail:  info@detrans.nl 
KvK-nummer: 04084443
BTW-nummer: NL0019.70.380.B.01

  

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel van de dagbesteding van De Trans en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de webwinkel van de dagbesteding van De Trans en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Trans, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij De Trans zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van  toepassing  zijn,  is  het  tweede en  derde  lid  van  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als De Trans gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Trans niet.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
  door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Trans onverwijld
  langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De Trans is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Trans passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal De Trans daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Trans kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De Trans op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Trans zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a.   het bezoekadres van de vestiging van De Trans waar de consument met klachten terecht kan;
  b.   de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c.  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d.  indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  e.  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Trans mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  a.  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Trans mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  b.   als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  c.   bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Trans mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien De Trans de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien De Trans de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals vermeld in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als De Trans hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan De Trans.

 Producten:

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) De Trans. Dit hoeft niet als De Trans heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 2. De  consument  zendt  het  product  terug  met  alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door De Trans verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
  consument.
 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als De Trans niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als De Trans aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 Diensten:

 1. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst in
  een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument De Trans
  een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door De Trans is nagekomen op het moment van herroeping.
 2. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, indien:
  1. De Trans de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aan de betreffende overeenkomst gelieerde overeenkomsten van rechtswege ontbonden, tenzij de consument uitdrukkelijk aangeeft
  deze in stand te willen houden.

  

Artikel 9 – Verplichtingen van De Trans bij herroeping

 1. Als De Trans de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
  maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Trans vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door De Trans in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij De Trans aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De Trans gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,
  hoeft De Trans de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De Trans kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als De Trans dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Trans geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een
  verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door De Trans worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra De Trans de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 7. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 9. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Trans geen invloed heeft;
 10. Verzegelde  audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de  verzegeling  na levering is verbroken;
 11. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.

  

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en
  overige wijzigingen van wettelijke bepalingen die een prijsverhogend effect hebben.
 2. In afwijking van het vorige lid kan De Trans producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar De Trans geen invloed op heeft, variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien De Trans dit bedongen heeft en
  a.  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b.   de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de    prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De Trans staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door De Trans, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover De Trans kan doen gelden indien De Trans is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de
  afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Trans) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan De Trans. Eventuele gebreken of
  verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan De Trans schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4.  Indien klachten van de consument door De Trans gegrond worden bevonden, zal De Trans naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Trans en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (naar keuze van De
  Trans) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van De Trans gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van De Trans voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 5. De garantie geldt niet indien:
  1. de consument jegens De Trans in gebreke is;
  2. de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
  3. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Trans en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  4. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of
   zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De Trans zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
  en de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan De Trans kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal De Trans geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan
  wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal De Trans het bedrag dat de consument betaald heeft binnen
  14 dagen na ontbinding terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Trans tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Trans bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Trans te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door De Trans gewezen op de te late betaling en stelt De Trans de consument een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn etalingsverplichtingen te voldoen. Blijft na deze termijn betaling uit, dan is De Trans gerechtigd om de consument over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente en door De Trans gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

 Artikel 15 - Wijziging van de opdracht

 1. Indien de consument de oorspronkelijke opdracht wijzigt en deze wijziging hogere kosten met zich meebrengt, dan worden deze extra kosten bij de consument in rekening gebracht.
 2. Indien de consument, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen verlangt, dan dient de consument deze tijdig en schriftelijk aan De Trans door te geven.
 3. Wijzigingen in de opdracht kunnen leiden tot een langere levertijd. De Trans sluit aansprakelijkheid voor een eventuele latere levering uit.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De Trans beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat de consument de
  gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Trans. Bij De Trans ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Trans binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
  een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de De Trans, zal De Trans naar haar keuze de
  geleverde producten kosteloos vervangen dan wel repareren.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar
  is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen De Trans en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele
  invordering van het verschuldigde, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord- Nederland.

  

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-     Aan:           [
naam Trans]

 

[ geografisch
adres Trans]

 

[ faxnummer Trans, indien beschikbaar]

 

[ e-mailadres of elektronisch adres van Trans]

 

 

 

-      Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de
verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

 

 

 

-     Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-     [Naam consumenten(en)]

 

-     [Adres consument(en)]

 

-     [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is
of invullen wat van toepassing is.

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen